top of page

Supervizarea profesională în Psihologie clinică

Supervizarea profesională în psihologie clinică  este o activitate profesională desfășurată sub forma unui stagiu de pregătire profesională, cu durata de cel puțin 1 (un) an, realizată de psihologul practicant cu atestat de liberă practică sub supervizare (i.e., supervizatul) aflat într-o relație contractuală cu un psiholog principal sau specialist certificat de către Colegiul Psihologilor din România în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale adaptate psihologiei clinice (i.e., supervizorul).


Supervizatul trebuie să obțină atestatul de liberă practică - psiholog practicant sub

supervizare în psihologia clinică de la Colegiul Psihologilor din România, după obţinerea

licenţei în psihologie. Acesta trebuie să depună un dosar (conținutul este descris pe site-ul

Colegiului, secțiunea Dosare, Anexa 1A), după care va da un interviu focalizat pe

verificarea noţiunilor de etică şi deontologie profesională în faţa Comisiei Clinice a CPR.

După obţinerea atestatului, psihologul clinician practicant sub supervizare poate

desfăşura activităţile circumscrise de competenţele generale şi specifice numai sub

supervizare, într-un cadru legal al practicării profesiei de psiholog.

Supervizorul în psihologie clinică își poate obţine acest statut printr-o cerere tip

adresată Comisiei Clinice a CPR. Condițiile de eligibilitate sunt obţinerea doctoratului în

psihologie şi/sau acumularea experienței de minimum trei ani ca psiholog

principal/specialist, la care se adaugă recomandările din partea a doi psihologi principali

supervizori, recomandări care certifică abilităţile de formator de competenţe ale

psihologului principal/specialist.


Între supervizat și supervizor se va încheia un contract tripartit (a treia parte find

reprezentată de Colegiul Psihologilor din România). Totalul orelor de supervizare

profesională a practicii derulate necesare este de minim 100 de ore, eșalonate pe durata a

2 ani. Pentru psihologii care obțin atestat de liberă practică în două specialități, pentru cea

de-a doua specialitate durata obligatorie minimală a supervizării se poate reduce la

jumătate, cu condiția ca ambele specialități să aparțină aceluiași domeniu larg de

specializare. Supervizarea profesională se poate derula în diferite formule de organizare,

individuală sau în grup. Pe durata supervizării obligatorii un psiholog practicant poate fi

supervizat de unul sau mai mulți supervizori, dar un supervizor va fi de referință. 

Există trei forme diferite de contracte, în funcție de poziția supervizorului:
  1. Contract de supervizare profesională CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE- activitatea supervizorului este desfășurată, în calitate de psiholog titular saupsiholog angajat, în cadrul unui Cabinet individual de psihologie (link:https://www.copsi.ro/images/files/dosare/Contract_de_supervizare_profesionala_CABINET_INDIVIDUAL_-_aprobat_in_sedinta_CC_din_18.12.2020.pdf );

  2. Contract de supervizare profesională SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE PSIHOLOGIE SAU CABINETE ASOCIATE - activitatea supervizorului este desfășurată, în calitate de psiholog titular sau psiholog angajat, în cadrul unei Societăți Civile profesionale de psihologie sau în cadrul unor Cabinete asociate (link: https://www.copsi.ro/images/files/dosare/Contract_de_supervizare_profesionala_SCPP_sau_CABINETE_ASOCIATE_-_aprobat_in_sedinta_CC_din_18.12.2020.pdf );

  3. Contract de supervizare profesională FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALĂ - activitatea supervizorului este desfășurată, în calitate de membru sau colaborator, în cadrul unui Furnizor de formare profesională (link: https://www.copsi.ro/images/files/dosare/Contract_de_supervizare_profesionala_FURNIZORI_DE_FORMARE_PROFESIONALA_-_aprobat_in_sedinta_CC_din_18.12.2020.pdf ).N.B.: acest contract poate fi încheiat pentru una din următoarele specialități: psihoterapie sau consiliere psihologică.


După atingerea numărului de ore necesare pentru finalizarea regimului de

supervizare, supervizatul va înainta Colegiului Psihologilor din România un nou dosar

care să confirme completarea etapei. Dosarul este însoțit de raportul pozitiv al

supervizorului focalizat pe modul de evoluţie profesională a candidatului şi pe modul în

care acesta întruneşte competențele necesare psihologului clinician practicant autonom.

În termen de 3 ani calendaristici (termen de valabilitate a atestatului de libera practică pentru psihologul practicant sub supervizare) de la obținerea atestatului de liberă practică având nivelul de competență psiholog practicant sub supervizare trebuie să parcurgeți/realizați în mod obligatoriu următoarele în mod cumulativ:
  1. Exercitarea profesiei pentru o perioadă de minimum 1 an, pe baza unui contract individual de muncă sau a actului de numire în funcția publică de specialitate, având calitatea de salariat sau funcționar public de specialitate, sau prin una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civilă profesională de psihologie), perioada în care psihologul este supervizat profesional în specialitate, pe baza unui contract de supervizare profesională încheiat cu un supervizor certificat în specialitate de către Colegiul Psihologilor din România, înregistrat la Colegiul Psihologilor din România. În vederea derulării practicii supervizate obligatorii, psihologii practicanți sub supervizare se pot înscrie în programe de voluntariat, în baza unui contract de voluntariat încheiat în condițiile legii, și pot parcurge stagii clinice supervizate sau programe de intership în clinici, în baza unui contract de intership;

  2. Finalizarea studiilor universitare de master sau doctorat în specialitate, avizat profesional de către Colegiul Psihologilor din România, organizate de către o instituție de învățământ superior acreditată și avizată SAU finalizarea formării profesionale complementare în specialitate, organizată de către un furnizor de formare profesională avizat profesional de către Colegiul Psihologilor din România, fiecare având o durată de 2 ani; pentru specialitățile consiliere psihologică și psihoterapie se continuă formarea profesională complementară, potrivit programei fiecărei metode psihoterapeutice, organizată de către un furnizor de formare profesională avizat profesional de către Colegiul Psihologilor din România. Finalizarea formarii profesionale complementare necesare pentru Nivelul II, psiholog practicant autonom, se certifica de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin eliberarea unui certificat sau a unei diploma de absolvire;

  3. Obținerea unui număr de minimum 10 credite profesionale/an/specialitate ca urmare a parcurgerii modalităților de formare profesională continuă organizate de către furnizorii de formare profesională avizați de către CPR.


Competențele profesionale specifice în psihologie clinică pentru Nivelul I - psiholog practicant sub supervizare sunt:
  • Evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic

– identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală,

handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale – CES 1 ), sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, intervenţii paliative, mediul instituţional

sau penitenciar, justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;

  • Intervenţie psihologică clinică primară

– consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte

– controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală.


Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru

beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un

contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004,

cu modificările ulterioare.


Mai multe detalii pot fi găsite pe portalul legislativ, în Hotărârea nr. 4 din 13

martie 2019 cu privire la Normele de supervizare în psihologie aprobate de Colegiul

Psihologilor din România, cu modificările din Hotărârea nr. 3 din 20 iulie 2020 (publicată

în Monitorul Oficial nr. 82 din 26 ianuarie 2021).

310 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page