top of page
 • Poza scriitoruluiARPC

Supervizarea profesionala in psihologie clinica

Supervizarea profesionala in psihologie clinica  este o activitate profesionala desfasurata sub forma unui stagiu de pregatire profesionala, cu durata de cel putin 1 an, realizata de psihologul practicant cu atestat de libera practica sub supervizare aflat intr-o relatie contractuala cu un psiholog principal sau specialist certificat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, in scopul formarii si dezvoltarii competentelor profesionale adaptate psihologiei clinice.


Statutul de psiholog supervizor în psihologie clinică oferă dreptul psihologului clinician principal/ specialist de a superviza activitatea psihologilor practicanţi sub supervizare, pe linia competenţelor pe care aceştia trebuie să le dezvolte.  Acest se obţine, printr-o cerere tip adresată Comisiei Clinice a CPR, după obţinerea doctoratului în psihologie de către psihologul principal sau specialist şi/sau după o activitate profesională de minimum trei ani ca psiholog principal, la care se adaugă recomandările din partea a doi psihologi principali supervizori, recomandări care certifica abilităţile de formator de competenţe ale psihologului principal/specialist.


Atestatul de psiholog practicant sub supervizare în psihologia clinică se obţine de la Colegiul Psihologilor din România, după obţinerea licenţei în psihologie, prin depunerea dosarului a cărui conţinut este descris pe www.copsi.ro  in Ghidul privind procedurile de atestare profesionala pentru comisia de Psihologie Clinica si  Psihoterapie, pe baza unui interviu în faţa Comisiei Clinice a CPR, interviu focalizat pe verificarea noţiunilor de etică şi deontologie profesională. După obţinerea atestatului, psihologul clinician practicant sub supervizare poate desfăşura activităţile circumscrise de competenţele generale şi specifice, numai sub supervizare, într-un cadru legal al practicării profesiei de psiholog.

După încheierea stagiului obligatoriu de supervizare, de minimum 50 de ore pe parcursul a minimum un an (doi ani, dacă supervizorul consideră necesar acest lucru), candidatul depune un dosar care conţine :

 1. Raportul pozitiv al supervizorului focalizat pe modul de evoluţie profesională a candidatului şi pe modul în care acesta întruneşte competentele necesare psihologului clinician practicant autonom;

 2. Raportul de activitate a candidatului, pregătit de candidat;

 3. Un studiu de caz – pentru psihologii ce lucreaza in mediul clinic de stat sau privat.  In cazul psihologilor care nu lucrează în mediu clinic (ex. spital, policlinici etc.) şi/sau fac doar evaluări clinice, raportul de activitate va conţine 5 studii de caz.


Pe baza dosarului are loc un interviu in fata comisiei de specialitate din cadrul Colegiului Psihologilor, în urma căruia candidatul este declarat admis sau respins.

Conform Ghidului privind procedurile de atestare profesionala pentru comisia de Psihologie Clinica si  Psihoterapie (elaborat de CPR in nov  2014), in perioada de supervizare profesionala trebuie indeplinite mai multe conditii in mod cumulativ pentru  trecerea la nivelul de psiholog practicant autonom (Nivel II).

In termen de 3 ani calendaristici (termen de valabilitate a atestatului de libera practica pentru psihologul practicant sub supervizare) de la obținerea atestatului de libera practica avand nivelul de competenta psiholog practicant sub supervizare trebuie sa parcurgeti/realizati in mod obligatoriu urmatoarele in mod cumulative:
 1. exercitarea profesiei pentru o perioada de minim 1(un) an (PC, CP si P), pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de psihologie), perioada in care psihologul este:

 2. supervizat profesional in specialitate (PC, CP si P), pe aceiasi perioada corespunzatoare perioadei exercitarii profesiei, pe baza unui contract de supervizare profesionala incheiat cu un supervizor certificat in specialitate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, inregistrat la Colegiul Psihologilor din Romania;

 3. finalizarea studiilor universitare de master sau doctorat in specialitate (PC), avizat profesional de catre CPR, organizate de catre o institutie de invatamant superior acreditata si avizata (rubrica Furnizori de formare profesională, partea I, site-ul www.copsi.ro) sau finalizarea formarii profesionale complementare in specialitate (PC), organizata de catre un furnizor de formare profesionala avizat profesional de catre CPR (rubrica Furnizori de formare profesională, partea a II-a, www.copsi.ro), fiecare avand o durata de 2(doi) ani; pentru specialitatile consiliere psihologică și psihoterapie se continuă formarea profesionala complementara, potrivit programei fiecarei metode psihoterapeutice, organizata de catre un furnizor de formare profesionala avizat profesional de catre CPR (rubrica Furnizori de formare profesională, partea a II-a, www.copsi.ro);

 4. obtinerea unui numar de minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul 2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate (incepand cu data de 3 octombrie 2014, incepand cu anul 2014, inclusiv), ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR.

Nota: Finalizarea formarii profesionale complementare necesare pentru Nivelul II, psiholog practicant autonom, se certifica de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin eliberarea unui certificat sau a unei diploma de absolvire.


Competente profesionale generale descrise in Standarele de Calitate in Serviciile Psihologie pentru Nivelul I - psiholog practicant sub supervizare sunt :

 • utilizarea titlului şi parafei de psiholog, a atestatului de liberă practică sub supervizare, a codului personal şi a calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;

 • înfiinţarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate, societate civilă profesională de psihologie), în condiţiile supervizării profesionale, sau încheierea contractelor individuale de muncă având ca obiect prestarea serviciilor psihologice;

 • participarea la formarea profesională continuă şi complementară specifică profesiei de psiholog în specialitatea menţionată în atestatul de liberă practică obţinut;

 • achiziţia şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale;

 • eliberarea avizelor şi rapoartelor psihologice, a concluziilor şedinţelor de consiliere psihologică sau psihoterapie, intervenţia psihologică, stabilirea psihodiagnosticului specific şi înaintarea recomandărilor în specialitatea menţionată pe atestatul de liberă practică, după caz, în mod independent, în condiţiile supervizării profesionale;

 • desfăşurarea activităţilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în limita competenţelor profesionale de specialitate şi a specialităţilor profesionale atestate;

 • exercitarea dreptului de vot în procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei territorial

Competente profesionale specifice in psihologie clinica pentru Nivelul I - psiholog practicant sub supervizare sunt :
 • evaluarea psihologică clinică/psihodiagnostic clinic – identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate, dezvoltare şi tulburare/boală mintală, handicap/dizabilităţi, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)**), sarcină sau adopţie, plasament, educaţie, adicţii, intervenţii paliative, mediul instituţional sau penitenciar, justiţie (asistenţă psihologică la audierea participanţilor în procesul judiciar, asistenţă psihologică pentru recuperare şi reintegrare socială), la adult, familie sau copil; promovarea şi optimizarea sănătăţii şi dezvoltării umane;

 • intervenţie psihologică clinică primară – consiliere psihologică primară şi psihoterapii scurte – controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală.

 • *** Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie clinică, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.

 • *** Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.7.585 afișări0 comentarii
bottom of page